We vragen soms om je persoonsgegevens. Waarom doen we dat en hoe gaan we om met je gegevens?

Lees meer in onze privacyverklaring. 

In sommige gevallen hebben we bij je geplande cursus of aankoop informatie van je nodig. Bijvoorbeeld als je een online cursus bestelt, een aankoop doetof een cursus inplant. 

Uiteraard gaan wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens. Het gaat immers om jouw privacy. Hieronder lees je over ons privacybeleid en wat we met jouw gegevens doen. 

Livis 

Deze privacyverklaring geldt voor: 

 • Livis B.V. 

In deze privacyverklaring wordt de naam Livis gebruikt en genoemd en hiermee wordt verwezen naar de Livis B.V. 

Hoe gaat Livis om met jouw persoonsgegevens? 

Livis beperkt het verwerken van persoonsgegevens tot een minimum. Er zijn echter altijd bepaalde persoonsgegevens nodig, zoals voor de afname van alle producten en diensten die Livis biedt. 

Zo vragen we bijvoorbeeld in de webshop een aantal persoonsgegevens: deze gegevens zijn nodig om de bestelde producten of diensten correct te kunnen afleveren. 

Ook in andere gevallen hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld voor het reserveren van een cursus, wanneer je je aanmeldt voor onze e-mailcommunicatie of wanneer je bij ons solliciteert. 

We gaan heel zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. De gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, alleen als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij doen verder ons uiterste best om deze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. 

We bewaren persoonsgegevens zo kort mogelijk (zie punt 7). We houden hierbij rekening met de wettelijk verplichte termijnen die gelden voor het bewaren van bepaalde gegevens. 

Degene die zijn of haar persoonsgegevens aan ons verstrekt, is en blijft eigenaar van deze gegevens. Dat betekent dat er door de eigenaar van deze gegevens toestemming is gegeven om de persoonsgegevens te verwerken. Het betekent ook dat de eigenaar deze toestemming weer kan intrekken en zijn of haar gegevens kan laten verwijderen (zie punt 15). 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Met persoonsgegevens bedoelen we: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon is te herleiden. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens. 

Wat is het verwerken van persoonsgegevens? 

Onder verwerking verstaan we elke handeling die wordt verricht met betrekking tot persoonsgegevens, zowel digitaal als op papier. Bijvoorbeeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

Cursus op locatie of theorie online 

 • Tijdens een cursus of examenkan het voorkomen dat er beeldmateriaal gemaakt wordt dat wordt gebruikt als sfeerimpressie of om verslag te doen. Dit valt onder de uitzondering journalistieke doeleinden, zoals te vinden is in de Uitvoeringswet AVG. Toch zullen wij voorafgaand aan een cursus of praktijk examen ons best doen om iedereen vooraf om toestemming te vragen. Hebben wij je niet kunnen bereiken via mail of telefoon? Geen probleem. Wil je niet herkenbaar in beeld worden gebracht, laat dit dan weten aan de fotograaf. Deze zal hier dan rekening mee houden. Het fotograferen van minderjarigen en wilsonbekwamen zal uitsluitend plaatsvinden met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger. 
 • Voor het overige beeldmateriaal dat wordt gemaakt tijdens een cursus of examen en waarbij bezoekers herkenbaar in beeld zijn, geldt dat hiervoor toestemming aan betrokkene wordt gevraagd. 

 

Websitebezoek 

Op onze website worden verschillende diensten aangeboden. Zo kun je een cursus of een Livis product kopen. Je kunt een cursus reserveren. Ook kun je via de website, je aanmelden voor de nieuwsbrief. In al deze gevallen vragen wij jou om persoonsgegevens, om jouw aankoop, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. 

Op onze websites maken we gebruik van cookies, analytics en andere technieken. Dat doen we om de websites en apps goed te laten werken en ook om gegevens te verzamelen waarmee we de websites kunnen verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Het gaat hierbij om de websites livis.nl. Meer informatie over cookies en hoe wij hiermee omgaan lees je in ons cookiebeleid. 

 • Lees meer over cookies 

Wij kunnen vragen om de volgende persoonsgegevens: 

Webshop, online-cursus, e-mailcommunicatie, aanvraag- en contactformulieren 

Doordat je gebruikmaakt van onze diensten, online bij ons winkelt, graag op de hoogte blijft van onze activiteiten, of ons wil volgen via sociale media en je hiervoor bepaalde persoonsgegeven hebt ingevuld, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken: 

 • vooren achternaam; 
 • adres (voor de webshop); 
 • woonplaats 
 • landgegevens; 
 • telefoonnummer (voor de webshop); 
 • e-mailadres; 
 • overige informatie die door de bezoeker van de website vrijwillig wordt verstrekt en/of waar de bezoeker ondubbelzinnig toestemming voor heeft gegeven om te mogen verwerken, bijvoorbeeld in het kader van onderzoeksdoeleinden of om op de hoogte te worden gehouden van activiteiten die plaatsvinden rondom Livis of een cursus van Livis. 
 • IP-adres als je een aanvraag- of contactformulier via de website invult en verzendt. 

Cursus online en/of op lokatie 

Van bezoekers die een cursus inplannen (per telefoon, e-mail of via de website) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • voor- en achternaam van degene die de activiteit boekt of die contactpersoon is; 
 • adresgegevens; 
 • telefoonnummer; 
 • e-mailadres; 
 • taalvoorkeur; 
 • land; 
 • in geval van kinderen zal buiten de gegevens van de ouder/verzorger de voornaam en de leeftijd van het kind / de kinderen worden gevraagd; 
 • overige informatie die je vrijwillig geeft. 
 • IP-adres dat automatisch wordt toegevoegd wanneer je op de website een formulier invult en verzendt. 

Cursus met je vrienden 
 
Bij het invullen van de email velden bedoeld om je vrienden / familie uit te nodigen voor een cursus worden de email adressen bewaard zodat de afhandeling en reservering met ons systeem goed kan verlopen. Als je van deze dienst gebruik hebt gemaakt dan bewaren wij je email adres zodat wij je op de hoogte kunnen houden van de vorderingen in het reserveringsproces en kunnen we je service en (product)informatie sturen omtrent de cursussen van Livis.nl. Je ontvangt deze informatie per mail totdat je je hiervoor uitschrijft 

Cursus voor bedrijven 

Wil je met jouw collega’s een cursus plannen en is dit bedrijfsmatig, dan worden de volgende persoonsgegevens gevraagd en opgeslagen: 

 • naam contactpersoon; 
 • e-mailadres contactpersoon; 
 • telefoonnummer contactpersoon. 

Contact 

Heb jij via een contactformulier verzocht dat een medewerker van Livis contact met je opneemt, dan kunnen wij buiten de bedrijfsgegevens om onder meer de volgende persoonsgegevens vragen: 

 • naam (contactpersoon); 
 • e-mailadres (contactpersoon); 
 • in sommige gevallen jouw geslacht; 
 • telefoonnummer (als je om telefonisch contact hebt verzocht); 
 • daarnaast heb je de mogelijkheid om nadere gegevens op te geven, indien je dit wilt. 

Onderzoek 

Om de kwaliteit van onze website te kunnen verbeteren, doen wij regelmatig onderzoek. Deze onderzoeken zijn over het algemeen anoniem. Indien er onderzoek wordt gedaan waarbij wél persoonsgegevens worden verwerkt, vragen wij niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk. Ook vragen wij uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van deze gegevens. 

Overige relaties 

Deze worden geregistreerd in ons CRM-systeem. Met deze relaties wordt contact onderhouden door het toezenden van informatie over Livis en haar activiteiten en diensten. 

De persoonsgegevens die verwerkt worden van deze groep zijn: 

 • vooren achternaam; 
 • (privéadresgegevens; 
 • (privételefoonnummer; 
 • (privé) e-mailadres; 
 • in sommige gevallen een pasfoto; 
 • in sommige gevallen geboortedatum; 
 • eventueel opmerkingen naar aanleiding van een gesprek. 

Solliciteren 

Als je bij Livis solliciteert, verwerken wij van jou de volgende persoonsgegevens: 

 • vooren achternaam; 
 • adresgegevens; 
 • telefoonnummer; 
 • e-mailadres; 
 • cv; 
 • motivatie. 

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als: 

 • deze nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen; 
 • de eigenaar hiervoor uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven; 
 • er een gerechtvaardigd belang is voor Livis (bijvoorbeeld analytische doeleinden of direct marketing); 
 • de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Waarom doen wij dit? 

Livis verwerkt persoonsgegevens: 

 • om jouw bestelling, informatieaanvraag of cursus goed te kunnen verwerken; 
 • om contact te kunnen opnemen als er problemen zijn met of vragen zijn over de uitvoering van de overeenkomst; 
 • om contact te kunnen opnemen als er urgente wijzigingen zijn die gevolgen hebben voor de datum of het tijdstip waarop je je cursus of examen hebt gepland; 
 • om jou website bezoek of cursus zo prettig mogelijk te laten verlopen; 
 • om jou de service te kunnen geven die wij belangrijk vinden, zoals het toesturen van informatie voorafgaand aan een cursus of examen; 
 • om te kunnen instaan voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers; 
 • om de afgenomen cursus in rekening te brengen; 
 • om je correct aan te kunnen spreken; 
 • om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen; 
 • om de gevraagde informatie van ons te kunnen ontvangen; 
 • om je te kunnen uitnodigen voor een cursus; 
 • om jouw vragen te kunnen beantwoorden of jouw klacht te kunnen afhandelen; 
 • om de quiz die je hebt gemaakt te kunnen beoordelen en je antwoorden te kunnen toesturen; 
 • om relaties en het netwerk van livis beter in kaart te kunnen brengen; 
 • voor analysedoeleinden waarmee we onze dienstverlening en communicatie kunnen verbeteren, en waarbij gegevens zo veel mogelijk worden geanonimiseerd; 
 • als je toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld als je op de hoogte gehouden wilt worden over Livis en haar cursussen en producten, voor onderzoeksdoeleinden of om onze dienstverlening te verbeteren; 
 • om aanbiedingen bij je onder de aandacht te brengen die afgestemd zijn op jouw interesses. 

Verwerking door derde partijen 

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden als dat nodig is om technische redenen (bijvoorbeeld omdat wij zelf niet over de benodigde techniek beschikken) of vanwege een (wettelijke) verplichting. 

In dergelijke gevallen schakelen wij een gespecialiseerde derde partij in om de afgesproken werkzaamheden te kunnen uitoefenen of om de (verkoop)overeenkomst na te kunnen komen. Deze derde partij verwerkt eveneens de persoonsgegevens. 

Voorbeelden zijn de afhandeling van betalingen, het verstrekken van adresgegevens aan de bezorgdienst om de door jou bestelde webshopartikelen te kunnen afleveren of een gespecialiseerde partij die ervoor zorgt dat jouw cursus informatie en toegang in jouw mailbox wordt afgeleverd. 

In dergelijke gevallen zullen wij een derde partij inschakelen die voldoet aan onze veiligheidsnormen en privacyrichtlijnen. Met deze partij maken wij goede afspraken over het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Livis is en blijft, ook dan, verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. 

Ook kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn aangifte te doen, bijvoorbeeld in het geval van het plegen van fraude. Daarnaast kunnen politie, justitie, toezichthouders en/of de Belastingdienst op grond van de wet gegevens bij ons opvragen. Verder kan de rechter ons verplichten gegevens te verstrekken. In al deze gevallen moeten de benodigde persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens? 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Alle gegevens die zijn verzameld ten behoeve van het afnemen van onze producten en/of diensten zullen na het volledig afronden hiervan zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 

In sommige gevallen zijn wij gehouden aan een wettelijk verplichte bewaartermijn. Als verwijdering technisch niet mogelijk is worden gegevens waar mogelijk geanonimiseerd. 

Voor sollicitanten geldt dat wij hun gegevens vier weken na het afronden of stopzetten van een wervingsprocedure vernietigen, tenzij is afgesproken met de sollicitant diens gegevens in portefeuille te houden. In dat laatste geval bewaren wij de gegevens nog maximaal één jaar. 

Als je je hebt ingeschreven voor onze e-mailcommunicatie (zoals nieuwsbrieven) of als je hebt aangegeven dat je als relatie in ons bestand wilt worden opgenomen, verwerken wij jouw gegevens totdat jij aangeeft dat je geen e-mailcommunicatie meer wilt ontvangen of verwijderd wilt worden uit ons bestand. Voor het afmelden van de nieuwsbrief kun je gebruikmaken van de link ‘Afmelden’ onder aan de nieuwsbrief. 

Delen wij persoonsgegevens met anderen? 

Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om mee te werken aan een onderzoek van politie of andere autoriteiten. Zie ook punt 6. 

Doorgifte buiten de EU 

Jouw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verwerkt en bewaard in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze verwerkers jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') opslaan en/of verwerken. Doorgifte aan een dergelijk land gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. 

Sociale media 

Livis maakt veel gebruik van sociale media om je te inspireren en te informeren, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten en om kijkjes achter de schermen te geven. Ook reageren we op jouw vragen en opmerkingen. Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram, YouTube en LinkedIn. Als je deze sociale media gebruikt, ga je akkoord met de voorwaarden van het socialmediaplatform dat je gebruikt. 

Op sociale media plaatsen we ook advertenties over onze cursussen en opleidingen en andere activiteiten. Je krijgt onze advertenties te zien op basis van de gegevens die het sociale media-platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je leeftijd, in welk land je woont of dat je geïnteresseerd bent in onze cursussen. 

Livis heeft geen invloed op de gegevens die sociale media-platforms van jou verzamelen. Kijk hiervoor in de voorwaarden van het platform. Deze privacy-instellingen kun je vaak ook beheren in de instellingen van jouw sociale media-profiel. 

Google Analytics 

Livis gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoek van de websites. Met die kennis verbeteren we de websites. De gegevens leiden niet naar individuele personen. Lees meer over het privacybeleid van Google. 

Livis heeft de volgende maatregelen genomen om jouw privacy te beschermen: 

 • We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. 
 • De optie ‘gegevens delen met Google’ hebben we uitgeschakeld. 
 • Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google. 

Cookies 

Op de websites van Livis gebruiken we cookies om de websites goed te laten functioneren, om het gebruik van de sites te analyseren en om jou advertenties te kunnen tonen op basis van je interesses en surfgedrag. Meer hierover lees je in ons cookiebeleid. 

 • Bekijk ons cookiebeleid 

 

Welke rechten heb je? 

 

 • Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief en je wilt je afmelden, doe je dit via de link ‘Afmelden’ boven of onder in de nieuwsbrief.  
 • Als je het idee hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan je een verzoek indienen om deze verwerking te laten beperken. 
 • Je kunt een verzoek indienen om in te zien welke persoonsgegevens we van jouw verwerken. 
 • Je kunt een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te passen, wanneer deze niet kloppen. 
 • Je kunt eerder gegeven toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Betreft deze intrekking beeldmateriaal, dan moet je duidelijk vermelden welke datum het beeld is gemaakt, bij welk evenement en het beeld omschrijven. Voeg bij voorkeur het beeld bij. Het beeldmateriaal zal vanaf dat moment niet meer gebruikt worden voor toekomstige publicaties. 
 • Je kunt een verzoek indienen voor het overdragen van je persoonsgegevens naar een andere organisatie. Dit verzoek zal worden ingewilligd, voor zover dit technisch mogelijk is. 
 • Je hebt de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruikmaakt van dit recht, dan wordt de verwerking beëindigd, tenzij onze dringende gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan jouw belang. In een dergelijk geval zullen wij je hierover informeren. 
 • Je kunt een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Als je een dergelijk verzoek hebt gedaan, worden je gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij dit niet mogelijk is vanwege wetgeving. In sommige gevallen is het technisch niet mogelijk de gegevens te verwijderen en zullen de gegevens waar mogelijk geanonimiseerd worden 

 

Een verzoek kun je schriftelijk indienen: 

Per post: 

Livis B.V. 
t.a.v. Privacy Officer 
Adres: Industrieweg 10e, 3606 AS, Maarssen

of stuur een e-mail aan de Privacy Officer: privacy@livis.nl 

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Als het niet mogelijk is jouw verzoek in te willigen, zullen wij dit gemotiveerd laten weten. Wij kunnen vragen om je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te vragen. Dit doen wij om misbruik te voorkomen. 

Klacht indienen 

Heb je het idee dat wij niet zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan en wij jouw klacht hierover niet serieus nemen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Livis doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen. Ons doel is om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Al onze websites hebben een ssl-certificaat zodat gegevens veilig en versleuteld worden verzonden. Dit is te herkennen aan een slotje voor de url in de adresbalk van de browser. 

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@livis.nl 

Wijzigingen 

Livis behoudt het recht om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

Deze privacyverklaring is aangepast op 12 September 2019. 

Zie ook: